Yhdistyksen säännöt

1 §

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Peimarin Koirat ry ja kotipaikka Paimion kaupunki.

2 §

Tarkoitus ja sen toteuttaminen

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää Paimion ja lähiseudun koiraharrastusta ja yhteistyötä

koiraharrastajien kesken, sekä toimia jäsentensä edunvalvojana ja edistää koirallisten ja koirattomien

harmonista rinnakkaiseloa. Yhdistys järjestää koiraharrastukseen liittyvää monimuotoista toimintaa.

3 §

Jäsenistö

3.1 §

Jäsenyys

Yhdistyksen jäsenet ovat joko varsinaisia, perhe- tai nuorisojäseniä. Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi

voivat liittyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet yksityiset henkilöt. Perhejäseneksi voi liittyä varsinaisen

jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö. Nuorisojäseneksi voi liittyä alle 18-vuotias henkilö

(syntymävuoden mukaan). Jäsenyyden hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Hallitus voi

perustellusta syystä hylätä jäsenhakemuksen. Hallitus pitää yhdistyksen jäsenistä jäsenrekisteriä.

3.2 §

Kunniajäsenyys

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen hallitus kutsua henkilön, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut

yhdistyksen toimintaa.

3.3 §

Jäsenmaksu

Yhdistyksen varsinainen jäsen sekä perhe- ja nuorisojäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen

syyskokouksen määräämän jäsenmaksun kalenterivuosittain. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri

jäsenryhmille.

3.4 §

Eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai

puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen

katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen ei yhdestä kehotuksesta huolimatta ole suorittanut

erääntynyttä jäsenmaksuaan kuukauden kuluessa eräpäivästä.

3.5 §

Erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen silloin, kun jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella

huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja

jäsenyyden ehtoja.

4 §

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut kuusi (6), varsinaista jäsentä ja 2

varajäsentä. Hallituksen varsinaisen jäsenen ja varajäsenen on oltava varsinainen jäsen sekä 18 vuotta

täyttänyt.

Sekä hallituksen varsinaisten jäsenten että varajäsenen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen

varajäsenellä on oikeus osallistua hallituksen kokoukseen silloinkin, kun varsinainen jäsen on paikalla.

Tällöin varajäsenellä ei kuitenkaan ole äänioikeutta.

Hallitus valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja ottaa

sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt kalenterivuodeksi. Hallitus voi asettaa keskuudestaan asioiden

valmistelua varten työvaliokuntia, joihin kutsutaan asiantuntijoita.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he

katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokous on

päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien, on

läsnä.

5 §

Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä

sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi oikeuttaa tarvittaessa rahastonhoitajan allekirjoittamaan

yksin yhdistyksen nimen pankki-. posti- ym. juoksevissa asioissa.

6 §

Talous

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi (tammi- joulukuu). Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne

on toimitettava pöytäkirjoineen toiminnantarkastajalle vähintään 28 päivää ennen kevätkokousta.

Toiminnantarkastajan on palautettava tilit lausuntoineen hallitukselle vähintään 14 päivää ennen

kevätkokousta.

7 §

Varainhankinta

Toimintansa tukemiseksi jäsenmaksujen lisäksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia

ja testamentteja. Yhdistys voi myös omistaa, vuokrata ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja

kiinteää omaisuutta. Asianmukaisen luvan saatuaan yhdistys voi järjestää arpajaisia, myyjäisiä sekä erilaisia

tapahtumia.

8 §

Kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun ja

syyskokous marraskuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, hallitus katsoo tarpeelliseksi tai

vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua

asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen

pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Kirjallinen kokouskutsu yhdistyksen kevät- ja syyskokouksiin sekä ylimääräiseen kokoukseen on postitettava

yhdistyksen jäsenille, julkaistava yleisesti paikkakunnalla leviävässä päivälehdessä tai yhdistyksen Internet-

sivuilla vähintään 14 päivää ennen kokousta.

8.1 §

Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat

Kevätkokous:

• Kokouksen avaus

• Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

• Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

• Hyväksytään kokouksen työjärjestys

• Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

• Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille

vastuuvelvollisille

• Käsitellään muut kokouskutsussa ja kokouksessa mainitut asiat.

Syyskokous:

• Kokouksen avaus

• Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

• Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

• Hyväksytään kokouksen työjärjestys

•Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

• Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet

• Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle mahdollinen vara toiminnantarkastaja.

• Valitaan edustajat Varsinais-Suomen Kennelpiiri ry:n ja Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n

kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin

• Käsitellään muut kokouskutsussaja kokouksessa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on

hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle ennen kokouskutsun ilmestymistä.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan kuusi (6) eniten ääniä saanutta ja kaksi seuraavaa varajäseniksi.

8.2 §

Äänestykset

Yhdistyksen varsinaisissa kokouksissa kaikilla 15 vuotta täyttäneillä jäsenillä on äänioikeus ja kullakin yksi

ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi sääntöjen 9 §:ssä mainituissa

tapauksissa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 §

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotuksen on

tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden

välissä tulee olla vähintään yksi kuukausi. Ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin

kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan yhdistyksen tarkoitusta edistävään

toimintaan. Tällöin huolehditaan myös arkiston